О наезде хомяков на сусликов

Мой брат по Касталийскому духу, писатель, журналист, политик Стелиан Тэнасе, разбирая комментарии в своем блоге (кстати, №1 по популярности в Румынии) пишет о родине: “Нетерпимость! Причина? Все эти реакции порождает истерзанная страна, лишённая деталей, разделённая на группировки. Страна в двух цветах – белом и чёрном, с врагами и неподавляемым ресентиментом. Страна неисцелённая, поруженная в склоки, доведённая до невроза, непримеримая с самой собой. Румыния – это шкаф с множеством ящиков, в каждом из которых лежит что-то особенное. Ящики между собой никак не взаимодействуют. Румыния – это мир миров”.
Прошу прощения, это о какой стране текст?! О той, что входит в состав Евросоюза и НАТО, или о какой-то другой, ближе к востоку?
Этот сантимент Стелиана, интеллектуала Касталии, понимающего ВЕСЬ МИР в его единстве чаяний и страданий, мне не просто близок, но и понятен в контексте, который постоянно ускользает от обывателей: то, что мы наблюдаем в Румынии, Польше, Венгрии, Молдове, Украине, России, Грузии, Казахстане и далее со всеми остановками в странах бывшего социалистического лагеря — это ПОСЛЕДСТВИЯ крушения Homo Soveticus, а вовсе не частная трагедия румын, русских и казахов! Как бы не неприятно нам было признавать, но за те 40-70 лет, что были у него для экспериментов, большевизм сумел таки (да, да и ещё раз да!) породить новую породу людей – советского человека! Людей с особым (пещерным) менталитетом и такой же особой (пещерной) этикой. И никакими майданами, розовыми и прочими разноцветными революциями вы этого монстра не исправите и не поменяете. ПРИРОДУ ИЗМЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО С НАСКОКА! Нужна СМЕНА нескольких поколений!
Поэтому давайте прекращать дёргаться, истерить и искать идейных врагов (именно идейных, потому что уничтожение воровства — задача актуальная и универсальная во все времена и эпохи)! Задача нашего времени: создать спокойное, безопасное и терпимое общество, в котором мирно будут доживать свой век все зверушки: и большевики либеральной нетерпимости, и большевики тоталитарной нетерпимости и все прочие разновидности большевиков. Потому что на нашей постсоветской части планеты нет и быть не может ничего и никого кроме большевиков, являющихся частью нашего генотипа. В этих условиях ругать большевикам либеральной нетерпимости большевиков тоталитарной нетерпимости (и наоборот) – всё равно, что хомякам наезжать на сусликов.
Лет через 50 что-то измениться. А пока – PEACE, MAN! ✌

 

Fratele meu în spiritul Castalian, scriitor, jurnalist și politician Stelian Tanase, analizând comentariile în blogul său (apropos, #1 în Romînia), scrie despre patrie: “Intoleranța! Cauza? Ele vin dintr-o Românie canibalizată, lipsită de nuanțe, împărțită în tabere. O țară în două culori – alb și negru, cu dușmănii și resentimente irepresibile. O țara nevindecată, pusă pe ceartă, nevrotică, neîmpăcată cu ea însăși. România este ca un dulap cu multe sertare, iar în fiecare sertar se află altceva. Sertarele nu comunică între ele. România este o lume de lumi”.
Cer scuze, despre ce țară e vorba?! Despre aceea care este membru al UE și OTAN sau despre o altă, mai spre est?
Acest sentiment al lui Stelian, unui intelectual din Castalia, care înțelege ÎNTREAGA LUME în unitatea dorințelor și suferințelor ei, nu numai mi-e apropiat ci și de înțeles printr-un context care eludează permanent burtăverzilor. În acest context tragedia existențială care se disfășoară în România, Polonia, Ungaria, Moldova, Ukraina, Georgia, Kazahstan și așa mai departe cu toate opririle prin țările fostului bloc sovietic, este REZULTAT al prăbușirii lui HOMO SOVETICUS ci nu o tragedie privată a românilor, rușilor și kazașilor! Oricât de neplăcut ne-ar fi să recunoaștem, trebuie să acceptăm că bolșevismul în acele 40-70 de ani, pe care îi avea pentru experimente, reușise totuși să plămădească o nouă rasă – Omul Sovietic. Este o rasă cu mentalitatea ei neandertaliană și etica de cavernă. Faptul acesta înseamnă că nici un Maidan, nici o revoluție roză sau multicoloră n-are nici o șansă să-l schimbe sau să-l corecteze pe acest monstru. ESTE IMPOSIBIL SĂ SCHIMBI NATURA INSTANTANEU! Așa ceva se produce numai pe parcursul câtorva generații.
Cu toate cele spuse, hai să terminăm odată cu convulsii, isterii și căutarea non stop a dușmanilor ideologice (anume ideologice, fiindcă lichidarea tâlhăriei a constituit o sarcină actuală și universală în toate epocile și timpurile). Treaba principală a epocii noastre este crearea unei societăți liniștite, sigure și tolerante, în care vor trăi pașnic până la capătul zilelor lor toate animalele: și bolșevicii intoleranți liberali, și bolșevicii intoleranți totalitari, și toate altele specii de bolșevici. Din păcate, pe partea noastră postsovietică a planetei nu avem și nu putem avea nimic în afară de bolșevicii care sunt înscriși în genomul nostru. În astfel de condiții blestemele din partea bolșevicilor intoleranți liberali la adresa bolșevicilor intoleranți totalitari (și invers) seamănă mult cu hărțuirea popândăilor din partea hârciogilor.
În 50 de ani ceva se va schimba fără dubiu. Între timp – PEACE, MAN! ✌